Κοιλιοκήλη με πλέγμα

//Κοιλιοκήλη με πλέγμα


Video-παρουσίαση της διενέργειας λαπαροκοπικής αποκατάστασης κοιλιοκήλης με τοποθέτηση πλέγματος