Χολή – Χολολιθίαση

///Χολή – Χολολιθίαση

Παρουσίαση εικόνων από λαπαροσκοπικές επεμβάσεις που αφορούν την χολοκυστεκτομή